ΥΜΝΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΒΕΙΡΟΥΣ 
 
 

Παλαιόφρονες πράξεις, σιωπήι τε και λήθηι σφραγισθείσαι  
Λατρείαι πυρός αληθώς μεταδοθείσαι, ώ Προαιώνιοι  
Σκοτοσκεπή αρρήτων άρρητα κατέχοντες  
Δωρηθέντα ουρανόθεν τήι Ιερήι Χθονί  
Ζόφωι νυν μνημονεύονται τα πριν τέθμια  
Διδάγματα όσια αειτιμώντων ιερουργών  
Ο περί Αλήθειαν ζήλος, νύν απών  
Ο εν Ναοίς υμνηθείς παλαι ποτέ Σοφίας Αθανάτου  
Αιώνιον, ακάματον Ιερόν Πύρ, αρχάθεν μύησις  
Σέλας επιβώμιον, ευίεραι λοιβαί, δώρα εναίσιμα  
Η υμών τιμία παλινόστησις, των μών πανδακρύτων ψυχών ίασις  
Ευσεβείας τε και έθους φαεσφόρου επαναύξησις  
Αγάλμαθ' ιερά, βεβηλωθέντα υπ' ανοίας τε και ασέπτων ψευδών  
Το αναβιώσκεσθαι προσδοκούσιν  
Θεοί Μεγάλοι, Θεοί Μεγάλοι, Αιώνιοι, τιμήσι φέριστοι  
Κάβειροι, Κάβειροι, αϊδιον το υμέτερον Σέλας  
Ες αεί σεβάσμιον.  
 
 

Ο ύμνος έχει γραφεί για το συγκρότημα KAWIR το έτος 1994


 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΕ: 

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΨΥΧΕΣ 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΨΥΧΕΣ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ" 

ΚΕΙΜΕΝΑ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ" (1980 - 1993) 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ